Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje (dále jen "údaje") zpracováváme pouze v nezbytných případech a za účelem poskytování funkčních a uživatelsky snadno ovladatelných webových stránek, včetně jejich obsahu a služeb na nich nabízených.

Podle čl. 4 č. 1. nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), se "zpracováním" rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji, které jsou prováděny automatizovaně či neautomatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivace, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zpřístupňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů vás informujeme zejména o druhu, rozsahu, účelu, době trvání a právním základu zpracování osobních údajů, pokud o účelech a prostředcích zpracování rozhodujeme sami nebo společně s jinými stranami. Kromě toho vás dále informujeme o komponentech třetích stran, které používáme pro účely optimalizace a zvýšení kvality používání, pokud třetí strany zpracovávají údaje na vlastní odpovědnost.

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů je strukturováno následovně:

I. Informace o spravci
II. Práva uživatelů a dotčených osob
III. Informace o zpracování údajů

I. Informace o spravci

Zodpovědným poskytovatelem těchto webových stránek z hlediska zákona o ochraně osobních údajů je:

DMA Hamburg Inox & Alloys GmbH
Ferdinandstraße 25-27
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon: 04105 69095 0
E-Mail: info@dma-hamburg.de

II. Práva uživatelů a dotyčné osoby

V souvislosti se zpracováním údajů, které jsou podrobněji popsány níže, mají uživatelé a dotyčné osoby právo

  • na potvrzení, zda jsou údaje, které se jich týkají, zpracovávány, na informace o zpracovávaných údajích, na další informace o zpracování údajů a na kopie údajů (srov. také čl. 15 DSGVO);
  • opravit nebo doplnit nepřesné údaje (viz také čl. 16 GDPR);
  • na okamžitý výmaz údajů, které se jich týkají (srov. také čl. 17 GDPR), případně, pokud je další zpracování nezbytné podle čl. 17 odst. 3 GDPR, na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
  • přijímat údaje, které se jich týkají a které poskytli, a předávat tyto údaje jiným poskytovatelům/správcům (viz také čl. 20 GDPR);
  • podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívají, že poskytovatel zpracovává údaje, které se jich týkají, v rozporu s ustanoveními o ochraně údajů (viz také čl. 77 GDPR).

Kromě toho je poskytovatel povinen informovat všechny adresáty, kterým poskytovatel údaje sdělil, o každé opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, ke kterému dochází na základě článků 16, 17 odst. 1 a 18 DSGVO. Tato povinnost však neplatí, pokud je takové oznámení nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí. Bez ohledu na výše uvedené má uživatel právo na informace o těchto příjemcích.

Uživatelé a dotyčné osoby mají rovněž právo vznést námitku proti budoucímu zpracování údajů, které se jich týkají, v souladu s čl. 21 DSGVO, pokud jsou údaje zpracovávány poskytovatelem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Přípustná je zejména námitka proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu.

III. Informace o zpracování údajů

Vaše údaje zpracovávané během používání našich webových stránek budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení, vymazání údajů není v rozporu s žádnou zákonnou povinností jejich uchovávání a níže nejsou uvedeny žádné další informace o jednotlivých postupech zpracování.

Údaje serveru

Z technických důvodů, zejména pro zajištění bezpečné a stabilní přítomnosti na internetu, jsou data přenášena vaším internetovým prohlížečem k nám nebo k našemu poskytovateli webového prostoru. Tyto tzv. protokolové soubory serveru slouží mimo jiné ke shromažďování typu a verze vašeho internetového prohlížeče, operačního systému, webové stránky, ze které jste na naši webovou stránku vstoupili (URL odkazu), webové stránky naší webové stránky, které jste navštívili, data a času příslušného přístupu, jakož i IP adresy internetového připojení, ze kterého je naše webová stránka používána.

Takto shromážděné údaje jsou dočasně uloženy, ale ne společně s dalšími údaji o vás.

Toto ukládání probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je zlepšení, stabilita, funkčnost a bezpečnost našich webových stránek.

Nejpozději po sedmi dnech jsou údaje opět vymazány, pokud není nutné jejich další uložení pro účely dokazování. V opačném případě jsou údaje zcela nebo zčásti vyňaty z povinnosti výmazu až do konečného objasnění incidentu.

Cookies

a) Cookies a technologie podobné Cookies

Na našich webových stránkách používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory nebo jiné technologie ukládání, které jsou umístěny a uloženy ve vašem koncovém zařízení internetovým vyhledávačem, který používáte. Tyto cookies se používají k individuálnímu zpracování určitých informací o vás, například údajů o vašem prohlížeči, poloze nebo IP adrese.

Díky tomuto zpracování jsou naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější, protože zpracování umožňuje například reprodukci našich webových stránek v různých jazycích nebo nabídku funkce nákupního košíku.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO, pokud jsou tyto údaje o cookies zpracovávány za účelem zahájení nebo plnění smlouvy.

Pokud zpracování neslouží k uzavření smlouvy, je naším oprávněným zájmem zlepšení funkčnosti našich webových stránek. V tomto případě je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Jakmile zavřete internetový vyhledávač, cookies se vymažou.

b) Cookies třetích stran

Případně se na našich webových stránkách používají také cookies partnerských společností, se kterými spolupracujeme za účelem reklamy, analýzy nebo funkcí našich webových stránek.

Podrobnosti o tom, zejména o účelech a právních základech zpracování těchto souborů cookie třetích stran, naleznete v následujících informacích.

c) Možnost odmítnutí

Instalaci cookies můžete zabránit nebo ji omezit nastavením internetového vyhledávače. Můžete také kdykoli vymazat již uložené soubory cookie. Kroky a opatření, které jsou k tomu zapotřebí, však závisí na konkrétním internetovém prohlížeči, který používáte. V případě dotazů použijte nápovědu nebo dokumentaci svého internetového prohlížeče nebo se obraťte na jeho výrobce či podporu. V případě tzv. flashových cookies však nelze zpracování zabránit prostřednictvím nastavení prohlížeče. Místo toho musíte změnit nastavení přehrávače Flash. Kroky a opatření, které jsou k tomu zapotřebí, závisí také na konkrétním přehrávači Flash, který používáte. V případě jakýchkoli dotazů použijte také funkci nápovědy nebo dokumentaci k přehrávači Flash nebo se obraťte na výrobce či uživatelskou podporu.

Pokud však zabráníte instalaci nebo omezíte instalaci těchto souborů (cookies), může to znamenat, že nebude možné plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Možnosti kontaktů / kontaktování

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, budou vámi poskytnuté údaje použity ke zpracování vašeho dotazu. Poskytnutí údajů je nezbytné pro zpracování a zodpovězení vašeho dotazu - bez jejich poskytnutí nemůžeme na váš dotaz odpovědět nebo v nejlepším případě jen v omezeném rozsahu.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.

Vaše údaje budou vymazány, pokud váš dotaz byl s konečnou platností zodpovězen a vymazání není v rozporu s žádnou zákonnou povinností uchovávání, např. v případě následného zpracování smlouvy.

Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics. Jedná se o službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen "Google".

Služba Google Analytics se používá k analýze chování uživatelů na našich webových stránkách. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a hospodárném provozu našich webových stránek.

Informace o používání a uživatelích, jako je IP adresa, poloha, čas nebo frekvence návštěv našich webových stránek, jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Používáme však službu Google Analytics s tzv. anonymizační funkcí. Tato funkce umožňuje společnosti Google zkrátit IP adresu v rámci EU nebo EHP.

Takto shromážděné údaje pak společnost Google využívá k tomu, aby nám poskytla vyhodnocení návštěv našich webových stránek a aktivit, které na nich provádíme. Tyto údaje mohou být použity také k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek a používáním internetu.

Google uvádí, že vaši IP adresu nebude spojovat s žádnými dalšími údaji. Další informace o ochraně osobních údajů a např. o možnostech zabránění používání údajů poskytuje Google na

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Google také nabízí na

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

takzvaný deaktivační add-on spolu s dalšími informacemi o této problematice. Tento add-on lze nainstalovat do nejběžnějších internetových prohlížečů a nabízí vám další kontrolu údajů, které Google shromažďuje při návštěvě našich webových stránek. Doplněk informuje JavaScript (ga.js) služby Google Analytics, že informace o vaší návštěvě našich webových stránek nemají být předávány službě Google Analytics. To však nebrání tomu, aby byly informace předávány nám nebo jiným webovým analytickým službám. V těchto zásadách ochrany osobních údajů se samozřejmě dozvíte, zda a které další služby webové analýzy používáme.

Google-Maps

Na našich webových stránkách používáme Google Maps k zobrazení naší polohy a k určení cesty. Jedná se o službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen “Google".

Aby bylo možné na našich webových stránkách zobrazovat určitá písma, je při vstupu na naše webové stránky navázáno spojení se serverem Google v USA.

Pokud vyvoláte komponentu Google Maps integrovanou do našich webových stránek, uloží společnost Google prostřednictvím internetového prohlížeče do vašeho koncového zařízení soubor cookie. Za účelem zobrazení naší polohy a vytvoření pokynů jsou zpracovávána vaše uživatelská nastavení a údaje. Nelze vyloučit, že Google používá servery v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci funkčnosti našich webových stránek.

Prostřednictvím takto navázaného spojení se společností Google může společnost Google určit, ze které webové stránky byl váš požadavek odeslán a na kterou IP adresu mají být pokyny přeneseny.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost instalaci souborů cookie zabránit příslušným nastavením ve svém internetovém prohlížeči. Podrobnosti o tom najdete výše v položce „cookies“.

Kromě toho se na používání Google Maps a informací získaných prostřednictvím Google Maps vztahují na Google-Nutzungsbedingungen https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de a na Geschäftsbedingungen für Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google navíc nabízí na

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

další informace.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme Google reCAPTCHA, abychom zkontrolovali a zabránili interakcím na našich webových stránkách prostřednictvím automatizovaného přístupu, např. prostřednictvím tzv. botů. Jedná se o službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen "Google".

Tato služba umožňuje společnosti Google zjistit, ze které webové stránky je zaslána žádost a ze které IP adresy používáte takzvané vstupní pole reCAPTCHA. Kromě vaší IP adresy může Google shromažďovat také další informace, které jsou nezbytné pro nabídku a zajištění této služby.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v zabezpečení našich webových stránek a v obraně proti nežádoucímu, automatizovanému přístupu v podobě spamu a podobně.

Google nabízí na

https://policies.google.com/privacy

další informace o obecném zacházení s vašimi uživatelskými údaji.

Google AdWords se Conversion-Tracking

Na našich webových stránkách používáme reklamní komponentu Google AdWords a tzv. sledování konverzí. Jedná se o službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen "Google".

Pro cílenou reklamu naší nabídky používáme tzv. conversion tracking. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a hospodárném provozu našich webových stránek.

Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, uloží se při sledování konverzí, které používáme, do vašeho koncového zařízení soubor cookie. Tyto tzv. conversion cookies ztrácejí po 30 dnech platnost a neslouží k vaší osobní identifikaci.

Pokud je soubor cookie stále platný a vy navštívíte konkrétní stránku našich webových stránek, můžeme my i společnost Google vyhodnotit, že jste klikli na jednu z našich reklam umístěných u společnosti Google a že jste byli následně přesměrováni na naše webové stránky.

Google takto získané informace používá k vytváření statistik o návštěvách našich webových stránek. Kromě toho nám poskytuje informace o počtu uživatelů, kteří klikli na naši reklamu (reklamy), a o stránkách našeho webu, které byly následně navštíveny. My ani třetí strany, které také používají službu Google AdWords, však nejsme schopni vás tímto způsobem identifikovat.

Instalaci cookies můžete také zabránit nebo ji omezit pomocí příslušného nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Zároveň můžete kdykoli odstranit již uložené cookies. Kroky a opatření, které jsou k tomu zapotřebí, však závisí na konkrétním internetovém prohlížeči, který používáte. V případě dotazů použijte nápovědu nebo dokumentaci svého internetového prohlížeče nebo se obraťte na jeho výrobce či podporu.

K tomuto tématu nabízí také Google na

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

http://www.google.de/policies/privacy/

další informace o tomto tématu, zejména o možnostech, jak zabránit používání údajů.

Google Remarketing nebo "Podobné cílové skupiny" od Google

Na našich webových stránkách používáme funkci remarketingu nebo funkci "podobné cílové skupiny". Jedná se o službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen "Google".

Tuto funkci používáme k zobrazování personalizované reklamy založené na zájmech na webových stránkách třetích stran, které jsou rovněž zapojeny do reklamní sítě společnosti Google.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a hospodárném provozu našich webových stránek.

Aby bylo možné tuto reklamní službu povolit, ukládá Google během návštěvy našich webových stránek prostřednictvím internetového prohlížeče do vašeho koncového zařízení cookie s číselnou sekvencí. Cookie zaznamenává vaši návštěvu a používání našich webových stránek v anonymizované podobě. Při tomto procesu však nejsou předávány žádné osobní údaje. Pokud následně navštívíte webové stránky třetí strany, která rovněž využívá reklamní systém Google, mohou se zobrazit reklamy, které se týkají našich webových stránek nebo našich nabídek na nich.

Pro trvalou deaktivaci této funkce nabízí společnost Google pro nejběžnější internetové prohlížeče následující možnost.

Pro trvalou deaktivaci této funkce nabízí Google následující plugin https://www.google.com/settings/ads/plugin

pro nejběžnější internetové vyhledávače.

Stejně tak používání cookies od některých poskytovatelů, například přes

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

nebo

http://www.networkadvertising.org/choices/

je možné je deaktivovat pomocí opt-out.

Díky tzv. Cross-Device-Marketingu může být Google schopen sledovat vaše chování při používání více zařízení, takže vám může zobrazovat personalizovanou reklamu založenou na zájmu, i když změníte zařízení. To však vyžaduje, abyste souhlasili s propojením historie prohlížení s vaším současným účtem Google.

Google poskytuje další informace o remarketingu Google na stránce

https://www.google.com/privacy/ads/

an.

Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner


Google Tag Manager

Ke zpracování reklamních služeb založených na používání, používáme také Google Tag Manager. Samotný program Tag Manager je doménou bez cookies a neshromažďuje žádné osobní údaje. Nástroj spíše spouští jiné tagy, které zase mohou shromažďovat data (k tomu viz výše). Pokud jste deaktivovali tag na úrovni domény nebo cookie, zůstane to v platnosti pro všechny sledovací tagy implementované pomocí programu Google Tag Manager.

Zdroj: eRecht24

  • cz
  • de
  • en

DMA Hamburg Inox & Alloys GmbH
Ferdinandstraße 25-27
20095 Hamburg
Telefon: 04105 69095 0
E-Mail: info@dma-hamburg.de
IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | AGB
© DMA Hamburg
all rights reserved
DMA Hamburg Inox & Alloys GmbH
Ferdinandstraße 25-27
20095 Hamburg
Phone: 04105 69095 0
Mail: info@dma-hamburg.de
Site-Information | General terms & conditions
© DMA Hamburg
all rights reserved
DMA Hamburg Inox & Alloys GmbH
Ferdinandstraße 25-27
20095 Hamburg
Telefon:
e-mailovou: info.cz@dma-hamburg.de
Impresum | Ochrana osobních údajů
© DMA Hamburg
all rights reserved
site created and hosted by nordicweb

cms.layout.site_created_by cms.layout.nordicweb